Energie konvertieren
Swap-Einheiten Swap icon

  Thermie =   Megajoules