Mô-men xoắn chuyển-đổi
Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Dyne cm =   Kilonewton mét