Khối lượng chuyển-đổi
Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Lít =   Gallon (chúng tôi - chất lỏng)