Sức mạnh chuyển-đổi
Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Milliwatts =   Đơn vị nhiệt Anh cho giờ