Lực lượng chuyển-đổi
Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Millinewtons =   Pound-lực