Lực lượng chuyển đổi

Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Kiloponds =   Newton

Độ chính xác: chữ số thập phân

Chuyển đổi giữa Lực lượng đơn vị bằng cách sử dụng máy tính trực tuyến của chúng tôi. Nhập bất kỳ số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Pa×m² Pascals cho mỗi mét vuông