Torque convert
Swap units Swap icon

  Kilonewton metres =   Dyne centimetres