Torque convert
Swap units Swap icon

  Micronewton metres =   Dyne centimetres