สกุลเงิน แปลง
หน่วยสลับ สลับ icon

  เยน =   ตัวเลขจริงที่บราซิล