พลังงาน แปลง
หน่วยสลับ สลับ icon

  จูล =   กิโลแคลอรี