น้ำหนัก แปลง
หน่วยสลับ สลับ icon

  ปอนด์ =   กิโลกรัม