ความดัน แปลง
หน่วยสลับ สลับ icon

  เมกะปาสคาล =   kgf/cm²