Ενέργεια μετατροπή
Αντιστροφή Μονάδων Αντιστροφή icon

  Τζάουλ =   Χιλιοθερμίδες