Pecks (Mỹ) để Gallon (chúng tôi - Giặt)

Trao đổi đơn vị Trao đổi icon

  Pecks (Mỹ) =   Gallon (chúng tôi - Giặt)

Độ chính xác: chữ số thập phân

Chuyển đổi từ Pecks (Mỹ) để Gallon (chúng tôi - Giặt). Nhập vào số tiền bạn muốn chuyển đổi và nhấn nút chuyển đổi.

Thuộc về thể loại
Khối lượng

1 Pecks (Mỹ) = 2 Gallon (chúng tôi - Giặt) 10 Pecks (Mỹ) = 20 Gallon (chúng tôi - Giặt) 2500 Pecks (Mỹ) = 5000 Gallon (chúng tôi - Giặt)
2 Pecks (Mỹ) = 4 Gallon (chúng tôi - Giặt) 20 Pecks (Mỹ) = 40 Gallon (chúng tôi - Giặt) 5000 Pecks (Mỹ) = 10000 Gallon (chúng tôi - Giặt)
3 Pecks (Mỹ) = 6 Gallon (chúng tôi - Giặt) 30 Pecks (Mỹ) = 60 Gallon (chúng tôi - Giặt) 10000 Pecks (Mỹ) = 20000 Gallon (chúng tôi - Giặt)
4 Pecks (Mỹ) = 8 Gallon (chúng tôi - Giặt) 40 Pecks (Mỹ) = 80 Gallon (chúng tôi - Giặt) 25000 Pecks (Mỹ) = 50000 Gallon (chúng tôi - Giặt)
5 Pecks (Mỹ) = 10 Gallon (chúng tôi - Giặt) 50 Pecks (Mỹ) = 100 Gallon (chúng tôi - Giặt) 50000 Pecks (Mỹ) = 100000 Gallon (chúng tôi - Giặt)
6 Pecks (Mỹ) = 12 Gallon (chúng tôi - Giặt) 100 Pecks (Mỹ) = 200 Gallon (chúng tôi - Giặt) 100000 Pecks (Mỹ) = 200000 Gallon (chúng tôi - Giặt)
7 Pecks (Mỹ) = 14 Gallon (chúng tôi - Giặt) 250 Pecks (Mỹ) = 500 Gallon (chúng tôi - Giặt) 250000 Pecks (Mỹ) = 500000 Gallon (chúng tôi - Giặt)
8 Pecks (Mỹ) = 16 Gallon (chúng tôi - Giặt) 500 Pecks (Mỹ) = 1000 Gallon (chúng tôi - Giặt) 500000 Pecks (Mỹ) = 1000000 Gallon (chúng tôi - Giặt)
9 Pecks (Mỹ) = 18 Gallon (chúng tôi - Giặt) 1000 Pecks (Mỹ) = 2000 Gallon (chúng tôi - Giặt) 1000000 Pecks (Mỹ) = 2000000 Gallon (chúng tôi - Giặt)

Nhúng này chuyển đổi đơn vị trong trang của bạn hoặc blog, bằng cách sao chép mã HTML sau đây: